Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach

Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. (§ 21,§ 22, § 23) do 1000 V bez nebezpečenstva výbuchu. 

Podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., činnosti na technickom zariadení elektrickom môže podľa odbornej spôsobilosti vykonávať:

  1. elektrotechnik (§ 21)  
  2. samostatný elektrotechnik (§ 22)
  3. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§ 23)
Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete prihlásiť na kurz? Uchádzač môže byť zaradený do kurzu ak dovŕšil vek 18 rokov a doloží :

  1. potvrdenie lekára o duševnej a telesnej spôsobilosti
  2. kópiu vysvedčenia o dosiahnutom odbornom vzdelaní elektrotechnickom (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom)
  3. doklad o dĺžke odbornej praxe 

Odborné vzdelanie a prax:

Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, § 22 a §23  vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

  • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
  • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.

Rozsah odbornej prípravy

Obsah odbornej prípravy je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Uvedené požiadavky sa členia na všeobecné a osobitné pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohách č. 2 až 11 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Časový rozsah odbornej prípravy je 3 dni (overenie odborných vedomostí je realizované 3. deň).

Konkrétny rozsah vzdelávania je rôzny pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu (v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.).

Overenie odborných vedomostí

Záverečné overenie vedomostí skúšobnou komisiou pozostáva z písomnej skúšky (min. 30 otázok) a ústnej skúšky (min. 5 otázok).

Osvedčenie na vykonávanie činnosti

Úspešný absolvent skúšky obdrží osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti.

Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a preventívnu lekársku prehliadku vo vzťahu k práci.

Osoby, ktoré získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti musia absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najmenej raz za 5 rokov - pokiaľ tak neurobia, osvedčenie stráca platnosť a školenie s overením vedomostí je potrebné absolvovať znova !

Pri prihlásení na školenie na §21-§23 podľa vyhl.508/2009 Z.z. - vám okrem prihlášky pošleme aj požadované tlačivo na predpísanú preventívnu lekársku prehliadku. 

Aktuálne termíny konania školenia na telefónnom čísle 0948156264